Kursy i szkolenia


Ośrodek Szkolenia Zawodowego Centrum Edukacyjne "Oświata" w Radziejowie posiada:

- Akredytację Kujawsko-Pomorskiego  Kuratora Oświaty w Bydgoszczy  (decyzja nr WSoR.546.11.2012.KM z dnia 26.09.2012 r.)

-  wpis do ewidecji szkół i placówek niepubliznych pod nr 6a/2000 Starostwa Powiatowego w Radziejowie

- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.04/00024/2018

- tutuł HIT 2005 - wpis do rejestru laureatów pod nr 06/H/KujP./2005 za atrakcyjny model  oferty edukacyjnej

co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych.

 

Pełną ofertę realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego kursów/szkoleń  zawiera wykaz powyżej. Do realizacji poszczególnych kursów/szkoleń przystępujemy z chwilą, gdy grupa chętnych wyniesie minimum 6 osób.

 

Ilość godzin kursu/szkolenia określa szczegółowy program.

Czas trwania, dni i godziny zajęć, koszt - ustalane są w czasie pierwszego sptkania organiacyjnego.

 

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner

Oferta kursów i szkoleń:

 

  Opiekun medyczny- uzupełnienie kwalifikacji

Kurs uzupełniający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny.

Cel kursu:

od 01 września 2019 roku weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. Osoby, które uzyskały uprawnienia do wykonywania tego zawodu przez 1 września 2019 roku mogą uzupełnić  swoje kwalifikacje o nowe kompetencje na w/w kursie.

 

Program kursu:

1. utrzymanie higieny i pielęgnacji skóry wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii;

2. Wymiana worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej ;

3. Zasady karmienia  osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG ;
4.Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza różnymi drogami (doustnie, przez skórę i na błony śluzowe), bez naruszania powłok skórnych ;

5. Pomiar,  oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej oraz  prowadzenie dokumentacji  pomiaru ;
6. Prowadzenie dobowej zbiórki moczu i bilans płynów i trzydniowego dzienniczka mikcji oraz ustalanie schematu wydalania i wdraża kontrolę mikcji i defekacji.

Organizacja zajęć:
Kurs trwa 30 h dydaktycznych.
- zajęcia odbywają się  w weekendy (sobota i niedziela co 2 tygodnie).

 

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

organizowany w oparciu o program nauczania zatwierdzony prez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

nr zatwierdzenia: DW.5633.5.2019

Cel kursu;

Kurs skierowany jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu.

Ukończenie kursu uprawnia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu

Uczestnikami kursu mogą być przedsiębiorcy, którzy chcieliby w swojej firmie zatrudniać stażystów lub uczniów praktykantów (np. zakłady fryzjerskie, zakłady stolarskie, placówki handlowe, zakłady produkcyjne i inne) .
Program kursu:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5 h)
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor-osoba ucząca się” (8h)
Metodyka praktycznej nauki zawodu (27h)
Umiejętności dydaktyczne – praktyka (8h)

Organizacja zajęć:
Kurs trwa 48 h dydaktycznych:
- zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).

 

 

Rejestratorka medyczna

Cel kursu:

Kurs dla osób chcących pracowac lub pracujących w zawodzie rejestratorka medyczna.

 Program kursu:
1. Zasady pracy w służbie zdrowia

2. Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego
3. Dokumentacja medyczna
4.Profesjonalna obsługa pacjenta

5. Obsługa komputera i urządzeń biurowych
Organizacja zajęć:
Kurs  trwa 48 h dydaktycznych:
- zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).

 

 

 Księgowość, kadry i płace

 

Cel kursu:

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą zacząć pracę w księgowości lub przekwalifikować  się zawodowo .

Szkolenie przygotowuje od podstaw  zarówno teoretycznie jak i praktycznie do samodzielnej pracy w księgowości np. mikro, małych czy średnich firm.

Program kursu:
I. Podstawy rachunkowości

1. Pojęcie, funkcje, zasady rachunkowości
2. Aktywa trwałe i obrotowe - cwiczenia
3. Żródła finansowania środków gospodarczych – ćwiczenia
4. Funkcjonowanie kont bilansowych publicznych – ćwiczenia.
5. Operacje gospodarcze – ćwiczenia
6. Sporządzanie bilansu – ćwiczenia
7. Dokumentacja księgowa.
8. Sporządzanie – ćwiczenia.
9. Ewidencja syntetyczna i analityczna
10. Rozliczanie pracownika:
- wynagrodzenia – pojęcie, funkcje, rodzaje
- sporządzanie list płac – ćwiczenia
- sporządzanie kont wynagrodzeń
- ewidencja wynagrodzeń – ćwiczenia
- ryzyko zawodowe
II. Rozliczenia z US i ZUS

III. Ewidencja księgowa w programie Symfonia

IV. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w FK SYMFONIA
Zasady wypełniania formularzy dekretacyjnych

V. Zasady księgowania - przykłady i omówienie

VI. Obsługa programu Płatnik
VII Kadry;
1. Nabór pracowników
2. Dokumentacja pracownicza – akta osobowe
3. Przechowywanie dokumentacji
4.Umowy o pracę -termin zawarcia, treść, forma, rodzaje umów o pracę,
5.Zakres czynności pracownika
6. Świadectwo pracy – jakie informacje musi zawierać- tryb wystawiania, termin dostarczenia pracownikowi oraz przepisy dotyczące zmian w jego treści,
7. Zdolność do pracy na podstawie profilaktycznych badań lekarskich
8. Szkolenia BHP w zakładzie pracy - organizacja, rodzaje, dokumentacja
9. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

10. Ochrona danych osobowych
11. Urlopy bezpłatne pracowników
12. Urlop wychowawczy
13. Urlopy wypoczynkowe
14. Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania, umowy cywilno prawne.
15. Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty
16. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem.
VIII. Płace:
1. Przychody ze stosunku pracy
2. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy:
3. Obliczanie podstawy składek w miesiącu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
4. Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku
5. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
6. Wyliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
8. Wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny
9. Inne składniki wynagrodzenia:
10. Wyliczanie wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby
11. Świadczenie rehabilitacyjne
12. Zasiłek macierzyński
13. Zasiłek opiekuńczy
14. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno prawnych
15. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

Organizacja zajęć:
Kurs  trwa 120 h dydaktycznych (około 3 miesiące) :
- zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).

 

Specjalista ds. kadr i płac 

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu wielu dziedzin, takich jak: prawo cywilne, prawo pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo płacowym.
Program zawiera także praktyczne zajęcia z obsługi programu Płatnik oraz obsługę modułu kadry i płace w systemie informatycznym.

Organizacja zajęć:
Kurs Specjalista ds. kadr i płac trwa 100 h dydaktycznych (około 3 miesiące) :
- zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).

 

 „Florystyka - okolicznościowe dekoracje roślinne”

 

Cel kursu:
Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania roślinnych dekoracji na różne okazje z kwiatów żywych i sztucznych.
Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania.
Organizacja zajęć:
Kurs trwa 40 h dydaktycznych (około 1 miesiąc) :
- zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).
Program kursu:
1. Florystyka okolicznościowa :
- stroiki
- dekoracje świąteczne
- bukiety i wiązanki
2. Teoria florystyki:
– Warsztat florysty – narzędzia wykorzystywane we florystyce, materiały pomocnicze techniczne i dekoracyjne, środki techniczne, organizacja miejsca pracy;
– Materiał florystyczny – pielęgnacja roślin, przechowywanie, przygotowanie do pracy, sztuka kupowania roślin;
– Trendy we florystyce;
– Teoria barw i kompozycji, techniki florystyczne.

Kursy językowe:
-angielski
- niemiecki
na poziomie podstawowym lub średnio zaawansowanym.

Zalety kursów:

• zajęcia całkowicie od podstaw
• małe grupy – 5-7 osobowe
• płatność miesięczna – 150 zł
• zajęcia 1-2 razy w tygodniu (dni i godziny do ustalenia ze słuchaczami)
• czas trwania kursu : 4 miesiące

O kursie:

Kursy przeznaczone są dla osób dorosłych, chcących się nauczyć języka na potrzeby własne (wyjazd do pracy za granicą, turystyczne wyjazdy itp.)

 

 

„Pracownik biurowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

 

Cel kursu:
Celem szkolenia jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania obowiązków  pracownika administracyjno–biurowego, łącznie z obsługą komputera oraz kas fiskalnych.
Organizacja zajęć:
Kurs trwa 120 h dydaktycznych (około 3 miesiące) :
- zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).
Program kursu:
1. Organizacja pracy biurowej
• Podstawy pracy biurowej
• Organizacja pracy w biurze
• Informacja w biurze
• Obsługa interesantów/klientów
• Organizacja pracy sekretariatu
• Organizacja spotkań służbowych
• Środki techniczne pracy biurowej
• Obsługa urządzeń biurowych
• Savoir vivre w pracy biurowej
2. Informatyczna obsługa biura
• Budowa komputera, środowisko Windows
• Edytor tekstu MS Word
• Arkusz kalkulacyjny MS Excel
• Usługi w sieci Internet
• Obsługa poczty elektronicznej
• tworzenie, edycja i współdzielenie dokumentów
• Podstawy redagowania i formatowania pism
• Tworzenie korespondencji seryjnej
• Tabele – tworzenie, formatowanie, edycja
• Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności firmy
• Gromadzenie danych, sortowanie i obliczanie danych w arkuszu
• Współpraca arkusza z edytorem tekstu
• Drukowanie dokumentów
• Tworzenie materiałów informacyjnych
3. Korespondencja biurowa
• Dokumentacja biurowa
• Zasady redagowania pism
• Korespondencja osobowa
• Korespondencja handlowa, finansowa, ubezpieczeniowa, transportowa
• Korespondencja w sprawach administracyjnych
• Zasady sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych
• Dokumentacja zebrań i szkoleń

4. Funkcjonowanie kadr, zakres obowiązków i sposób ich realizacji
5. Prawo pracy
6. Omówienie obowiązujących przepisów prawno-fiskalnych
7. Wystawianie faktury VAT i rachunków
8. Budowa i zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych
9.Obsługa kasy, w tym m.in. przygotowanie kasy do pracy, programowanie kasy
10. Transakcje sprzedaży
11. Współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp.
13. Akceptacja kart płatniczych

 

Kursy będą realizowane po zgłoszeniu się minimalnej ilości osób w grupie. (6 osób).

Zajęcia prowadzone będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (dni i godziny zajęć uzgodnione zostaną ze słuchaczami na spotkaniu organizacyjnym).

 

SZKOLENIA:

 - BHP dla wszystkich grup zawodowych

- pierwsza pomoc przedmedyczna

- szkolenia System Analizy Zagorżeń i Krytycznych punktów HACCP

Zapisy;

- sekretariacie CE "Oświata", ul. Brzeska 64, 88-200 Radziejowie w dniach pon-piątek 8-16

- tel. 510 169 855 lub 542 852 994

 

 

 

KURSY ZAWODOWE;

- Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych- 67 godz.
- Sprzedawca-magazynier z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego - 100 godz.
- Palacz kotłów centralnego ogrzewania (na paliwa stałe, ciekłe i gazowe) - eksploatacja i dozór - 40 godz.
- Elektryk - uprawnienia elektroenergetyczne  E i D - 40 godz.
- Obsługa kas fiskalnych - 30 godz.

- Kasjer- sprzedawca - 30 godz.
- Finanse i księgowość - 130 godz.
- Kadry i płace z prawem pracy - 100 godz.
- Nowoczesny pracownik biurowy - 120 godz.
- Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 80 godz.
- Przedstawiciel handlowy - 100 godz.

- Opiekun osób starszych - 100 godz.

- Kurs kroju i szycia - 100 godz.

 

                                                      KURSY  KOMPUTEROWE:
               KOMPUTER OD PODSTAW - 40 godz.
               OBSŁUGA KOMPUTERA - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY - 50 godz.

               MS Office + Internet

               MS Excel - poziom podstawowy

 

                                                      SZKOLENIA JĘZYKOWE

- Język niemiecki

- Język angielski

                                                     SZKOLENIA Z  ZAKRESU  BHP:

 

- szkolenia wstępne

- szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych

- szkolenia okresowe dla pracodawców

Szkolenia prowadzone są w siedzibie Centrum (w małych grupach) lub dojeżdżamy do Klienta .

- instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy

- nadzór i doradztwo BHP

- pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych PIP, Sanepid, itp.

- tabele przydziału środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego

 

                                                             

                                      SZKOLENIA  Z  ZAKRESU  PIERWSZEJ  POMOCY  PRZEDMEDYCZNEJ

zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji I Polskiej Rady Resuscytacji.
dla:

- firm, instytucji, urzędów
- placówek oświatowych
- klientów indywidualnych
- młodzieży i uczniów

Prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny.
Program dostosowujemy do potrzeb klienta.

Absolwenci szkolenia otrzymują zaświadczane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017

Szkolenia prowadzone są w siedzibie Centrum (w małych grupach) lub dojeżdżamy do Klienta .


Warsztaty - rękodzieło

- szydełko,

-druty,

-wiklina papierowa