Kursy administracyjno-biurowe


Specjalista ds. kadr i płac
Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac (106 godzin )

 

Cel kursu:


Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym. Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu wielu dziedzin, takich jak: prawo cywilne, prawo pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo płacowym.
Program zawiera także praktyczne zajęcia z obsługi programu Płatnik oraz obsługę modułu kadry i płace w systemie informatycznym.
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:
• zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


Organizacja zajęć:


Kurs Specjalista ds. kadr i płac trwa 106 h dydaktycznych (około 3 miesiące) :
- zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).


Program kursu:


I. Kadry:
1. Nabór pracowników
2. Dokumentacja pracownicza – akta osobowe
3. Przechowywanie dokumentacji
4.Umowy o pracę -termin zawarcia, treść, forma, rodzaje umów o pracę,
5.Zakres czynności pracownika
6. Świadectwo pracy – jakie informacje musi zawierać- tryb wystawiania, termin dostarczenia pracownikowi oraz przepisy dotyczące zmian w jego treści,
7. Zdolność do pracy na podstawie profilaktycznych badań lekarskich
8. Szkolenia BHP w zakładzie pracy - organizacja, rodzaje, dokumentacja
9. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

10. Ochrona danych osobowych
11. Urlopy bezpłatne pracowników
12. Urlop wychowawczy
13. Urlopy wypoczynkowe
14. Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania, umowy cywilno prawne.
15. Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty
16. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem.
II. Płace:
1. Przychody ze stosunku pracy
2. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy:
3. Obliczanie podstawy składek w miesiącu przekroczenia limitu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
4. Zmniejszenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości podatku
5. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy:
6. Wyliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
7. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
8. Wyliczenia wynagrodzenia za nadgodziny
9. Inne składniki wynagrodzenia:
10. Wyliczanie wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby
11. Świadczenie rehabilitacyjne
12. Zasiłek macierzyński
13. Zasiłek opiekuńczy
14. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilno prawnych
15. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
III. Elementy prawa cywilnego i prawa pracy
IV. Obsługa programu Płatnik
V. Obsługa informatycznych programów kadrowo-płacowych

Kurs „Pracownik biurowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej”


Cel kursu:


Celem szkolenia jest wyposażenie każdego uczestnika kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno–biurowego, łącznie z obsługą komputera oraz kas fiskalnych.
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:
• zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


Organizacja zajęć:


Kurs trwa 120 h dydaktycznych (około 3 miesiące) :
- zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).


Program kursu:


1. Organizacja pracy biurowej
• Podstawy pracy biurowej
• Organizacja pracy w biurze
• Informacja w biurze
• Obsługa interesantów/klientów
• Organizacja pracy sekretariatu
• Organizacja spotkań służbowych
• Środki techniczne pracy biurowej
• Obsługa urządzeń biurowych
• Savoir vivre w pracy biurowej
2. Informatyczna obsługa biura
• Budowa komputera, środowisko Windows
• Edytor tekstu MS Word
• Arkusz kalkulacyjny MS Excel
• Usługi w sieci Internet
• Obsługa poczty elektronicznej
• tworzenie, edycja i współdzielenie dokumentów
• Podstawy redagowania i formatowania pism
• Tworzenie korespondencji seryjnej
• Tabele – tworzenie, formatowanie, edycja
• Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w działalności firmy
• Gromadzenie danych, sortowanie i obliczanie danych w arkuszu
• Współpraca arkusza z edytorem tekstu
• Drukowanie dokumentów
• Tworzenie materiałów informacyjnych
3. Korespondencja biurowa
• Dokumentacja biurowa
• Zasady redagowania pism
• Korespondencja osobowa
• Korespondencja handlowa, finansowa, ubezpieczeniowa, transportowa
• Korespondencja w sprawach administracyjnych
• Zasady sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych
• Dokumentacja zebrań i szkoleń

4. Funkcjonowanie kadr, zakres obowiązków i sposób ich realizacji
5. Prawo pracy
6. Omówienie obowiązujących przepisów prawno-fiskalnych
7. Wystawianie faktury VAT i rachunków
8. Budowa i zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych
9.Obsługa kasy, w tym m.in. przygotowanie kasy do pracy, programowanie kasy
10. Transakcje sprzedaży
11. Współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi: czytnikiem kodów, komputerem itp.
13. Akceptacja kart płatniczych

Kurs sekretarka/rejestratorka medyczna

 

Cel kursu:


Przygotowanie do pracy na stanowisku Sekretarki/Rejestratorki Medycznej, zapoznanie z najnowszymi procedurami, obowiązującymi na stanowisku Sekretarki/Rejestratorki medycznej, przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie m.in. zajęcia praktyczne przy komputerze).
Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje:
• zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Organizacja zajęć:


Kurs trwa 48 h dydaktycznych (około 1 miesiąc) :
- zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu ( dni i godziny zajęć do ustalenia ze słuchaczami).


Program kursu:


1. Zasady pracy w służbie zdrowia
- struktura, źródła finansowania
- ustawy na podstawie których funkcjonują placówki służby zdrowia
- organy kontroli i nadzoru
- współpraca z NFZ- zakres świadczeń refundowanych

2. Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego
- rola i zadania rejestracji w funkcjonowaniu placówki medycznej , charakterystyka zawodu oraz opis organizacji
- wyposażenie sekretariatu medycznego
- ochrona danych osobowych: dane zwykłe i wrażliwe
- obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej

3. Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
- portal SZOI, programy SOMED, KS-PPS - omówienie
- rozliczenia w ramach NFZ
- raporty miesięczne, kontrole, kary
- system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej
- rodzaje dokumentacji medycznej
- dokumentacja papierowa, elektroniczna, „za zgodność”
- zasady udostępniania dokumentacji i ich archiwizacji
- wypisywanie zaświadczeń
- sporządzanie wypisów dla pacjentów
- sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej

5. Profesjonalna obsługa pacjenta
- kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa
- komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny
- komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność
- współpraca z trudnym klientem
6. Współpraca z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępnianie dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów

7. Obsługa komputera i urządzeń biurowych
- rejestracja pacjentów, konfiguracje programu
- prowadzenie kolejki oczekujących
- prowadzenie terminarzy lekarzy
- elektroniczna dokumentacja medyczna