Kierunki kształcenia


 I. SZKOŁY ZAOCZNE

Prywatna Szkoła Policealna

kształci :

w zawodach medycznych:

- opiekun medyczny (NOWY KIERUNEK !!)

- terapeuta zajęciowy (NOWY KIERUNEK !!)

- opiekun/ka w domu pomocy społecznej,

- opiekunka środowiskowa

- asystent/ka osoby niepełnosprawnej

- opiekun/ka osoby starszej

pozostałe kierunki:

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy

- technik administracji

- technik archiwista

- florysta


 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- dla absolwentów gimnazjum /szkoły podstawowej lub zawodowej.


 

II. OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

- organizuje kursy i szkolenia: przyuczajace do zawodu, dokształcające, doskonalące, językowe, okresowe z dziedziny bhp, rękodzieło.

Ośrodek działa w oparciu o:

- wpis do CIDG

-wpis do ewidencji szkół i placówek Starostwa Powiatowego w Radziejowie

- wpis do ewidecji placówek niepublicznych KO we Włocławku.

Od 2012 roku placówka posiada Akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szkoła Policealna posiada Ośrodek Egzaminacyjny w zakresie kwalifikacji medycznych.


 Nasza placówka posiada także:

- wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Toruń

- Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nr rej. 280/III/2009 uprawniający do prowadzenia kursów kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zatwierdzone przez ten Ośrodek programy nauczania.


 Realizujemy samodzielnie i w partnerstwie projekty współfinansowane ze środków EFS, między innymi dla osób bezrobotnych, rolników, pracujących w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Posiadamy własną bazę dydaktyczną oraz doskonale przygotowaną do kształcenia osób dorosłych kadrę pedagogiczną. Stosujemy nowoczesne techniki nauczania z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzetu multimedialnego.

Oferta szkół oraz kursów i szkoleń kierujemy dla osób, które stawiają na rozwój zawodowy.